Venäjän puutavara- ja puutuotemarkkinoiden arvo on reilut 4 miljardia dollaria, luku ei vielä sisällä puupolttoainetta, tuotantojätteitä, haketta eikä pienikokoista jätepuuta. Lähitulevaisuudessa sahatavaran ja jalostetun puutavaran kysynnän odotetaan kasvavan huomattavasti varsinkin puulevyjen osalta, sen sijaan ainespuun kysyntä kasvanee maltillisemmin, kirjoittaa RBK markkinatutkimus.

Venäjän kotimaanmarkkinoista jalostamattoman puutavaran osuus on 47 %. Metsäteollisuustuotannon puolelta suurin osa eli hieman yli 49 % tulee sellu- ja paperiteollisuudesta, puunjalostuksen osuus on noin 35 % ja puunkorjuutoiminnan osuus hieman yli 15 %.

Nyt mm. puulevyjen tuotantoa ollaan käynnistämässä uudelleen ja huonekalutehtaat ovat testaamassa puumateriaaleja tuotannossaan. Puisten rakennuselementtien tuotantokin on lisääntynyt, samoin tehdasvalmisteisten puutalojen, konttivarastojen ja ovielementtien valmistus, mikä selittyy puutuotteiden lisääntyneellä käytöllä asuintalorakentamisessa ja puutalorakentamisen yleistymisellä. Voimakkainta kasvu on ollut puukuitulevytuotannossa. AMIKO-yhtiön tekemässä markkinatutkimuksessa ilmeni, että tuotanto oli kasvanut yli 19 %. Vanerintuotannon kasvuluku oli noin 8 %. Lastulevyjen ja sahatavaran tuotantomäärät ovat nousseet 15 % ja 8 %.

Lähde: RBK markkinatutkimus