Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tapaustutkimuksessa selvitettiin puutuotealan yritysjohtajien näkemyksiä yritystensä kilpailueduista, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja strategisista tavoitteista, tiedottaa Metla. Tutkimuksessa haastateltiin 18 yrityksen johtajaa Leningradin ja Vologdan alueilla.

Tulokset osoittavat, että yritysten kannalta markkinoiden laajuus ja niiden läheinen sijainti sekä hyvät logistiset yhteydet tuottavat eniten kilpailuetua. Myös henkilöstön osaamisella on merkitystä kilpailuedun lähteenä. Raakapuun tasaista saatavuutta pidettiin yrityksissä tärkeämpänä kuin sen edullista hintaa. Yritykset näkivät enemmän kehitettävää ulkoisessa liiketoimintaympäristössä kuin omassa liiketoiminnassaan. Esimerkiksi yritysverotus koettiin korkeaksi ja rahoituksen saamista investointeihin pidettiin vaikeana.

Tulevaisuuden tavoitteissaan haastatellut yritykset haluavat suuntautua yhä enemmän Euroopan markkinoille ja satsata tuotteiden laadun nostamiseen. Mikäli tulokset ovat yleistettävissä laajemminkin Luoteis-Venäjän puuteollisuuteen, sahatavaran ja muiden puutuotteiden tarjonta Venäjältä Eurooppaan lisääntyy edelleen. Myös tuotteiden laatutaso nousee. Tämä kiristäisi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailutilannetta tärkeimmällä markkina-alueella Euroopassa. Kilpailun kiristyminen ulottuu myös yhä jalostetumpien ja laadukkaampien tuotteiden markkinoille.

Lähde: Metla