Venäjän luonnonvaraministeri Juri Trutnev esitteli duumalle luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Metsien osalta puheenvuoron keskeisin sisältö oli seuraava:

Metsäsektorin suurimmat ongelmat ja ehdotukset niiden ratkaisemiseksi

PUUNJALOSTUSKAPASITEETIN RIITTÄMÄTTÖMYYS: Venäjän puutuotteiden osuus maailmanmarkkinoilla vajaat 2 %.

Ratkaisu: Jalostamattoman puun viennin vähentämiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, joista vastuussa ovat mm. Teollisuus- ja energiaministeriö, Talouskehitysministeriö ja Luonnonvaranministeriö. Omalta osaltaan Luonnonvaraministeriö on esimerkiksi tehnyt ehdotuksen metsäteollisuustuotteiden vientitullien oikaisemisesta. Toisena keinona on puun kantohinnan nosto kaksin- tai kolminkertaiseksi, koska nyt se on liian alhainen ollen vain 5 % valmiin puutuotteen omakustannushinnasta.

ISÄNNÄTTÖMÄT METSÄT: Lyhytaikaiset vuokrasopimukset eivät kannusta vuokralaisia metsänhoitoon, kalustoinvestointeihin ja infrastruktuurin kehittämiseen.

Ratkaisu: Metsälainsäädännön muutos metsänkäytön säätelyn osalta uuden metsälain hyväksymisen jälkeen.

HUONO METSÄTIEVERKOSTO: Valtaosin puukuljetukset hoidetaan talviaikaan teiden puuttumisen vuoksi, mistä aiheutuu ympäristöhaittoja. Nyt käytetään etupäässä enimmäkseen ennen vuotta 1991 rakennettuja teitä.

Ratkaisu: Luonnonvaraministeriö laatimassa ehdotusta Liikenneministeriölle metsäteiden rakentamisesta 2006 – 2007, jolloin vuodessa tehtäisiin 3000 km uutta tietä yhteensä 150 milj. ruplan investoinnilla, mikä nostaisi puunkorjuumääriä 15 – 20 milj. kuutiolla.

LAITTOMAT HAKKUUT: Hakkuu ilman vaadittavia lupia, hakkuukiintiöiden ylitykset, puukauppa metsistä, jotka annettu kansalaisille mm. sosiaalisin perustein. Laittomasti kaadettu puu legalisoidaan kuljetus- tai myyntivaiheessa, ja tällöin syyllistytään jo muihinkin laittomuuksiin: rikotaan vero-, tulli-, valuuttalainsäädäntöä sekä hallinnollista ja siviililainsäädäntöä.

Ratkaisu:
Kuljetusvaiheessa varkauksien toteaminen on vaikeaa ja sen vuoksi 2004 on otettu käyttöön laittomien hakkuiden ilmakuvaukset/satelliittivalvonta, joka kattaa nyt vain 10 % Venäjän alueesta. Valvonnan tehokkuus on kuitenkin jo todistettu Irkutskin ja Arkangelin alueilla sekä Karjalassa. Vuoteen 2006 mennessä otetaan käyttöön koko maassa alueilla, missä puunkorjuutoiminta on intensiivisintä. Metsävarkauksia vastaan taistellaan edelleen järjestysvallanelinten kanssa.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu