Laittomiin hakkuisiin keskittyneessä kokouksessaan Venäjän liittoneuvosto totesi laittomia hakkuita suoritettavan yhä laajemmalla pinta-alalla, vaikka virallinen hakkuusuunnite jää saavuttamatta. Ongelma on kärjistynyt metsäalan hallinnon uudistuksen myötä. Niin kauan kun Venäjän puunjalostusteollisuutta ei saada kehitettyä, laajat laittomasti suoritetut hakkuut jatkuvat. Viime vuonna laittomista hakkuista aiheutunut vahinko oli 14,5 mrd. ruplaa (410 milj.€). Asiantuntijoiden mukaan luku kasvaa edelleen.

Käytäntö on osoittanut, että lakeja rikotaan puun vientitullauksen kaikilla tasoilla. Myöskin väärennettyjen vientiasiakirjojen tehtailu on levinnyt varsin laajalle.

Metsäsuhteita säätelevät säädökset ovat puutteelliset, koska niissä laitosten väliseen yhteistyöhön metsänkäyttö- ja valvonta-asioissa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Valtio metsänomistajana ei ole riittävän aktiivisesti edistänyt metsäsertifiointia, jolla metsätuotteiden laillinen alkuperä olisi vahvistettavissa. Tämän seurauksena esimerkiksi jalopuiden todelliset hakkuumäärät ja puutavaran vientimäärät eivät täsmää eräillä alueilla. Myös leimikoilta pois kuljetettavan puun kirjausmenettely on epämääräinen, mikä hankaloittaa kuljetuksen valvontaa mm. rautatiekuljetuksissa.

Metsäalan huonon tilanteen pääasiallisten syiden todettiin olevan sosiaalisten ongelmien ratkaisematta jättäminen maaseudulla ja metsäisillä alueilla, kasvava puun kysyntä, voimassaolevan lainsäädännön, kirjaamisen ja valvonnan riittämättömyys sekä tiedonvaihdon puuttuminen laitosten välillä. Liittoneuvosto esitti Venäjän hallitukselle suositukset tilanteen korjaamiseksi ja totesi kannattavansa lainsäädännön kehittämistä.

Lähde: Venäjän liittoneuvoston www-sivut