Venäjän metsälakiin on tehty pieniä muutoksia kiinteistörekisteriä koskevaan lakiin liittyen (Federalnyj zakon ot 13.5.2008 N 66-FZ, pykälät 17 ja 20):

 • Metsälain pykälän 69 kohta 3 kumotaan;
 • Metsälain pykälän 79 kohdan 6 alakohdassa 2 sana ”rekisterikartta” (kadastrovyj plan) korvataan sanalla ”rekisteripassi” (kadastrovyj pasport);
 • Metsälain pykälä 92 muutetaan seuraavaan muotoon:
  ”Pykälä 92. Metsäpalstojen merkitseminen valtion rekisteriin
  Merkittäessä metsäpalstoja valtion rekisteriin noudatetaan 24. heinäkuuta 2007 annettua federaation lakia N 221-FZ ”Valtion kiinteistörekisteristä”.”
 • Kumotaan pykälän 23 kohta 2 ja pykälä 28 federaation laista 4.12.2006 N 201-FZ ”Venäjän federaation metsälain voimaan astuminen”.

Lähde: Venäjän presidentin www-sivut

Metsälakiin on esitetty myös suurempia muutoksia, joita koskeva lakiesitys on käsittelyssä parhaillaan. Duuman ensimmäisen käsittelyn se läpäisi kesäkuun alussa.

Lakiluonnoksen sisällöstä kertoo Yhtenäinen Venäjä-puolueen nettisivuilla Natalia Komarova, yksi lain laatijoista ja duuman luonnonvarakomitean puheenjohtaja. Hänen mukaansa esitettyjen muutosten tarkoituksena on ratkaista suurimmat, käytännössä havaitut ongelmat metsälain toimeenpanossa. Keskeisimpiä näistä ovat:

 1. ongelma: Kansalaisten vapaata pääsyä metsiin on rajoitettu erityisesti suurten kaupunkien lähistöllä, kun virkistystarkoituksiin vuokrattuja metsäpalstoja on aidattu.
  Ratkaisu: Kansalaisten oikeuksien takaamiseksi metsälain 11 pykälään esitetään lisättäväksi ehto, joka kieltää metsäpalstojen aitaamisen tai pääsyn rajoittamisen metsään.
 2. ongelma: Lainsäädännöstä puuttuvat säännöt puun realisoinnista tapauksissa, joissa metsäpalsta on saatu käyttöön kallio- ja maaperän luonnonvarojen hyödyntämistä, vesirakentamista, linjojen vetämistä, ym. kohteita varten (metsälain pykälät 43-46) ja puusto kuuluu metsälain 20 pykälän mukaan Venäjän federaation omistusoikeuteen. Metsäpalstojen vuokraajilla ei ole oikeutta käyttää ko. puuta omiin tarkoituksiin ja käytännössä valtiovallan edustajatkaan eivät pysty tätä puuta tehokkaasti hyödyntämään, koska useimmiten metsäpalstat sijaitsevat kaukaisilla, tiettömillä alueilla eikä puulle ole kysyntää. Hakattu puu jää pilaantumaan metsään, metsien paloturvallisuutta ja hygieniasääntöjä rikotaan, eikä puusta saada maksuja federaation budjettiin.
  Ratkaisu: Lakiluonnoksessa esitetään metsälain pykälään 20 lisäys, jonka mukaan Venäjän hallitus säätää ko. puun realisointijärjestyksen. Lisäksi lakiin ehdotetaan uutta kohtaa (pykälä 74 kohta 3), jonka mukaan metsäpalstoja em. tarkoituksiin käyttävät tahot saavat mahdollisuuden solmia metsänvuokrasopimuksen puunkorjuuta varten ilman huutokauppaa.
 3. ongelma: Maa- ja kallioperän geologista tutkimusta varten on solmittava metsänvuokrasopimus, jonka valmisteluprosessi on raskas ja pitkä suhteutettuna alueen lyhytaikaiseen käyttöön (käytännössä pari kuukautta). Samalla tutkimustyötä tehdään huomattavan suurella alueella, kun selvityksen tuloksena vain pieni osa alueesta voidaan ottaa kaivannaistoimintaan. Lisäksi metsälain mukaan metsien vähimmäisvuokra-aika on 1 vuosi.
  Ratkaisu: Metsälakiin esitetään muutos (pykälä 72 kohta 3), joka mahdollistaa metsäpalstojen vuokrasopimuksen solmimisen alle yhdeksi vuodeksi edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lakiluonnoksessa ehdotettu yksinkertaistettu metsänvuokrausmenettely edellyttäisi Luonnonvaraministeriön antamien määräysten muuttamista metsänkäyttösuunnitelman laadinnan ja tarkastuksen osalta.
 4. ongelma: Laissa ei säädellä selkeästi metsähuutokauppojen järjestämismenettelyä, siitä puuttuvat mm. aikarajat huutokaupan osallistumisilmoitusten vastaanottamiselle ja lähtöhinnan määräytymisperusteet. Nämä puutteet ovat johtaneet laajoihin väärinkäytöksiin huutokauppoja järjestettäessä sekä budjettitulojen alenemiseen.
  Ratkaisu: Lakiluonnos esittää metsälain pykäliin 78-80 muutoksia, joilla poistetaan huutokaupan aloitushinnan tulkinnanvaraisuus. Säädetään huutokaupattavan kohteen aloitushinnan ja metsän vuokramaksun suuruuden välinen suhde sekä selkeä mekanismi huutokaupan aloitushinnan määrittelemiselle. Lisäksi esitetään säädettäväksi minimiajat huutokaupan osallistumisilmoitusten vastaanottamiselle: metsänvuokrasopimus 14 pv, puun osto-myyntisopimus 5 pv.
 5. ongelma: Reservimetsiksi luokitelluilla alueella kaikkea toimintaa (mm. jo olemassa olevilla kohteilla) varten on käytävä läpi pitkä prosessi, jossa alueet siirretään talousmetsien luokkaan.
  Ratkaisu: Edellä mainitun rajoituksen katsotaan olevan tarpeeton ja lakiesityksellä muutettaisiin metsälakia (pykälä 109, kohta 3) siten, että reservimetsien käyttö on sallittua ilman hakkuiden suorittamista. Hakkuita voitaisiin tehdä vain maa- ja kallioperän geologisen tutkimuksen (lyhytaikainen käyttö) yhteydessä ja kansalaisten omaan käyttöön. Muissa tapauksissa puunkorjuu vaatisi edelleen alueen siirron reservimetsistä talous- tai suojelumetsiin.

Lähde: Yhtenäinen Venäjä

Venäjän metsälaki 2006 löytyy suomenkielisenä täältä.