Komin tasavallan metsäviraston tieteellistekninen neuvosto on hyväksynyt metsän ekologiset ominaisuudet huomioonottavat päätehakkuusuositukset, tiedottaa Priluzjen mallimetsä. Suositusten ydinajatuksena on, että metsän ekologiset arvot on mahdollista säilyttää hakkuiden yhteydessä jäljittelemällä metsäekosysteemin luonnollista kehityskulkua. Komin tasavallasta noin yksi kolmasosa on vanhojen metsien peitossa, mikä tarkoittaa sitä, että vanhat metsät ovat yksi tasavallan tärkeimmistä ekologisista arvoista, mutta toisaalta myös potentiaalisia hakkuukohteita.

Vuodesta 2001 alkaen Komin tasavallassa on etsitty ja arvioitu luonnontilaisia metsiä. Priluzjen mallimetsän vanhat metsät on luokiteltu ekologisen arvonsa mukaan kolmeen luokkaan, joissa luonnontilaisten metsämassiivien käyttö on kielletty, luonnontilaisten palstojen käyttöä on rajoitettu ja muiden luonnontilaisten metsien käyttöä säädellään erityisohjein. Rajoitettua metsänkäyttöä ei kuitenkaan tähän mennessä oltu selvästi määritelty ja metsänkäyttäjät turvautuivat perinteisiin toimintatapoihin.

Vuosina 2004 – 2005 Priluzjen leshozin työntekijät, metsäkäyttäjät sekä metsätaloussuunnittelijat ovat pohtineet päätehakkuusuosituksia. Suosituksiin päätynyttä tapaa kokeiltiin ensin Priluzjen mallimetsässä 10 000 hehtaarin alueella.

Komin metsäviraston neuvosto hyväksyi suositukset pienin huomautuksin. Jatkossa suosituksia ehdotetaan sovellettavaksi niissä puunkorjuuyrityksissä, jotka kaatavat metsää luonnontilaisten metsien alueelta tai jotka haluavat hakkuissaan muuten käyttää metsän ekologiaa säilyttäviä tapoja pyrkiessään täyttämään FSC-sertifioinnin vaatimukset.

Suositusten valmisteluun on osallistunut Komin metsäviraston ohella useita metsätieteellisiä tutkimuslaitoksia sekä metsäteollisuusyrityksiä.

Lähde: Priluzjen mallimetsän sivut

Venäjänkieliset päätehakkuusuositukset