Venäjän hallituksen alaisessa laittoman puukaupan vastaisessa työryhmässä keskusteltiin puun ja sahatavaran viennistä, puukuljetusten seurannasta sekä metsänvuokrasopimusten laillisuudesta.

Esiin nostettiin sahatavaran vientiin liittyvä ongelma. Vientitullien kiertämiseksi osa yrityksistä on siirtynyt viemään raakapuun sijasta karkeasti sahattua puutavaraa (vientinimike 4407), ja ilmiöstä halutaan nyt eroon. Tulli ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi väliaikaista sahatavaran vientikiintiötä sekä vientitullien yhtenäistämistä raakapuulle ja sahatavaralle. Työryhmää johtava varapääministeri Aleksei Gordejev antoi asianosaisille viranomaisille tehtäväksi valmistella ehdotusta vientitullien asettamisesta matalan jalostusasteen sahatavaralle (4407 höyläämätön, hiomaton). Tällä hetkellä maasta vietävästä sahatavarasta jatkojalostettua on kahdeksan prosenttia.

Venäjän Metsävirasto raportoi tarkistaneensa tänä vuonna 1800 metsänvuokrasopimusta, joista yli tuhannessa oli huomautettavaa. Tarkistusten kohteena olivat suurimmat puunkorjuuyritykset (hakkuusuunnite > 100 000 m³/v), joilla ei ole omaa puunjalostusta. Tarkistusten aiheina olivat itse sopimusten lisäksi laittomat hakkuut, metsien suojelun ja uudistamisen toteutuksen laatu sekä osallistuminen metsäalan prioriteetti-investointeihin. Suurin osa sopimusrikkomuksista (40 %) liittyi metsänkäyttösuunnitelmaan ja muun muassa siinä määriteltyjen metsän suojelu- ja uudistamistoimenpiteiden laiminlyöntiin. Rikkomuksista 38 prosenttia liittyi sopimusmenettelyihin, esimerkiksi sopimusehtoihin, kuten hakkuumäärään ja metsänkäyttömaksuun vaikuttavia muutoksia on tehty ilman vaadittavaa oikeuden päätöstä. Muut rikkomukset (20 %) koskivat pääasiassa puukaupan valvontajärjestelmä LesEGAISiin vietyjen tietojen puutteita. Yksi prosentti rikkomuksista koski laittomia hakkuita tai investointiprojektien ehtojen laiminlyöntejä.

Pääosa edellä mainituista puutteista voidaan ratkaista hallinnollisella menettelyllä, mutta osassa tapauksissa sopimukset on purettava. Venäjällä on solmittu puunkorjuuta varten kaikkiaan 8000 metsänvuokrasopimusta. Metsänvuokraajien lukumäärä on 5000 ja vuokrattujen metsien hakkuumahdollisuus 250 miljoonaa kuutiometriä. Oikeusteitse on purettu tähän saakka noin 30 metsänvuokrasopimusta. Tehtyjen tarkistusten tavoitteena ei ole pelkästään tuottaa listaa sopimusrikkomuksista, niillä pyritään myös määrittelemään uudistustarpeita metsäalan säätelyssä. Tarkistukset jatkuvat vuonna 2020.

Puutavara-autojen ja metsätraktoreiden satelliittipaikannuksen (ks. uutinen 8.12.2018) toteutus edellyttää GOST-standardin hyväksyntää ja Tulliliiton teknisten sääntöjen muutoksia, joita ehdotettiin kiirehdittävän.

Lähteet: government.ru, rosleshoz.gov.ru

 

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: 15.2.2019 Keskustelua Venäjän laittomista hakkuista ja puunviennin rajoittamisesta