Karjalan ja Luoteis-Venäjän muiden alueiden metsäteollisuuden harjoittajat kokoontuivat 12. syyskuuta Karjalan tasavallan hallitukseen keskustelemaan metsänkäytöstä ja -hoidosta vuoden alusta voimaan tulleen uuden metsälain valossa.

Uudessa metsälaissa metsätalouden määräykset ja termit ovat muuttuneet aikaisemmista. Karjalan tasavallassa on valmistauduttu ottamaan vastaan ennen valtiolle kuuluneet toimivaltuudet perustamalla valtionmetsäkomitea ja antamalla kestävän metsänkäytön ja metsäsektorin kehittämisen koordinointi teollisuus- ja luonnonvaraministeriölle.

Puheenjohtajana toimineen pääministeri Tshernovin mukaan hallituksen toimenpiteiden ansiosta puunkorjuuyritykset ovat välttyneet toiminnan keskeytyksiltä. Kaiken kaikkiaan hän luonnehti kulunutta vuotta myönteisesti, edellisvuoden luvut on monin paikoin saavutettu ja metsäsektorin tuotantomäärät jatkavat kasvuaan.

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Karjalasta on kuljetettu puuta, tuotettu ainespuuta, sahatavaraa, kartonkia ja selluloosaa enemmän kuin edellisvuonna. Käyttöpääomainvestointeja metsäsektorille on tänä vuonna tehty jo 5 mrd. ruplan arvosta, kun viime vuonna niitä tehtiin yhteensä 3,7 mrd. ruplalla. Pitkäaikaisia metsänvuokrasopimuksia on tehty kaikkiaan 7,1 milj. kuutiolle, mikä on 80 % hakkuusuunnitteesta. Vuokra-alueet on luovutettu konkreettisia velvoitteita eli tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmien ja investointihankkeiden toteuttamista vastaan.
Kokouksessa puhuttiin myös metsäalan ongelmista: metsäautoteiden rakentamisesta, yritysten omien varojen puutteesta kalustouusintoihin ja metsäasiantuntijapulasta.

Metsäsektorin toiminnan tehokkuuden nostamiseksi kokouksen osanottajat totesivat tarvittavan metsävarojen käytön lisäämistä sekä puunjatkojalostuksen kehittämiselle suotuisten olosuhteiden luomista. Näihin asioihin keskitytään tasavallan hallituksen metsätalouden ja metsäteollisuuden toimenpideohjelmassa.

Lähde: Karjalan tasavallan lehdistöpalvelu