Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on saanut valmiiksi yhteenvedon metsäsektorin vuoden 2015 toiminnasta. Metsäteollisuus on säilyttänyt paikkansa yhtenä johtavana talouden veturina, ja myönteinen suuntaus jatkuu kaikilla tuotantoaloilla.

Vuoden 2015 aikana ministeriössä on tehty työtä sen eteen, että puun kysynnän ja tarjonnan välillä olisi tasapaino, mikä puolestaan loisi vakautta puuta jalostavien yritysten toimintaympäristöön sekä houkuttelisi investoijia.

Yhdessä tasavallan viranomaisten, julkisten organisaatioiden ja suurimpien metsäteollisuuden yritysten kanssa on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on pyrkiä minimoimaan kansainvälisten sanktioiden negatiiviset vaikutukset metsäteollisuudessa.

Ministeriön seurannan mukaan Karjalan tasavallan metsäteollisuudessa työskenteli vuoden 2016 alussa 14 900 henkeä. Näistä metsätaloudessa 4 600 henkeä, puutuoteteollisuudessa 3 100 ja sellu- ja paperiteollisuudessa 7200 henkeä.

Karjalan tilastokeskus Karelijastatin mukaan vuoden 2015 keskimääräinen kuukausipalkka oli puunkorjuussa 30 300 ruplaa, puutuoteteollisuudessa 25 900 ruplaa ja sellu- ja paperiteollisuudessa 31 000 ruplaa. Keskimääräinen kuukausipalkka tasavallassa oli 30 300 ruplaa.

Puunkorjuu

Vuonna 2015 myönnettiin hakkuuoikeuksia 8,4 miljoonaa kuutiometriä, josta vuokrametsien osuus oli 8 miljoonaa kuutiometriä. Karelijastatin mukaan raakapuun tuotanto ylitti edellisen vuoden tason kolmella prosentilla ollen 6,25 miljoonaa kuutiometriä. Vuokrametsistä hakatun puun määrä oli 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumahdollisuuksista hyödynnettiin 74 prosenttia.

Yli 90 prosenttia tasavallan hakkuista tehtiin tavaralajimenetelmällä.

Puutuoteteollisuus

Vuonna 2015 puutuoteteollisuuden tuotanto nousi edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia, kun se samaan aikaan laski koko Venäjän tasolla 3,4 prosenttia. Sahatavaran tuotanto kasvoi prosentilla ollen 710 500 kuutiometriä (koko Venäjällä laskua 0,4 prosenttia).

Puulevyjen tuotanto oli 362 300 kuutiometriä, kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin seitsemän prosenttia. Koko Venäjän tasolla puulevyjen tuotanto laski puoli prosenttia. Levytuotannon kasvu johtuu OOO DOK Kalevalan OSB-levyn tuotantomäärän kasvusta. Tehtaan tuotanto oli 256 4000 kuutiometriä ja kasvua oli 16 prosenttia edelliseen vuoteen. OAO Karelija DSP:n lastulevytuotanto oli viime vuonna 105 9000 kuutiometriä, laskua oli 11 prosenttia.

Sellu- ja paperiteollisuus

Sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi Karjalassa vuoteen 2014 verrattuna lähes neljä prosenttia, kun koko Venäjällä toimialan tuotanto laski kuusi prosenttia.

Vuonna 2015 Karjalassa tuotettiin paperia 899 100 tonnia, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kontupohjan tehdas OAO Kondopoga jatkaa toimintaansa ulkoisen konkurssijohdon alaisena, tuotannon tilaajana toimii OOO Karelija Pulp. Kontupohjan tuotanto oli viime vuonna 630 100 tonnia, josta pääosa sanomalehtipaperia. Segezhan sellu- ja paperitehdas toimi suunnitellusti ja tuotti säkkipaperia 268 900 tonnia, kasvua edellisvuoteen oli kuusi prosenttia. Paperisäkkien tuotanto, 424 miljoonaa kappaletta, oli edellisvuoden tasolla.

Sellua Karjalassa tuotettiin 73 900 tonnia, kasvua edellisvuodesta seitsemän prosenttia. Pitkärannan sellutehdasta pyörittää OOO RK-Grand.

Metsäteollisuuden merkittävimmät ongelmat liittyvät raaka-aineen saannin turvaamiseen ja liikenneinfran alhaiseen tasoon.

Lähde: Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/03/0328_19.html