Karjalan hallitus on julkaissut raportin tasavallan talouden kehityksestä vuonna 2006. Metsäsektorin osalta on todettu mm. seuraavaa:

Metsäteollisuuden (sisältää myös puunkorjuun) osuus tasavallassa realisoiduista tuotteista käsitti 30 %. Alalla työskentelee puolet kaikesta teollisuuden työntekijöistä. Karjalan metsäteollisuuden tuotteilla on hyvä kysyntä Venäjän sisämarkkinoilla. Tasavallassa tuotetaan 59 % kotimaisista paperisäkeistä, 24 % paperista, 35 % sanomalehtipaperista, 6 % sahatukeista, 4 % sahatavarasta ja 3 % lastulevystä. Metsäteollisuuteen investoitiin 3 676 miljoonaa ruplaa vuonna 2006.

Tilanne puunkorjuuyrityksissä ei ole tyydyttävä. Niiden tappiot käsittivät viime vuonna 455,5 miljoonaa ruplaa (vuonna 2005 511,6 miljoonaa ruplaa). 70,6 % puunkorjuuyrityksistä tuotti tappiota (vuonna 2005 76,5 %). Puunkorjuun tehokkuus on heikentynyt mm. konekannan vanhenemisen, kehittymättömän metsätieverkoston, käyttövarojen niukkuuden sekä kulujen ja tariffien kasvun (poltto- ja voiteluaineet, sähkö, kuljetukset) seurauksena.

Vuonna 2006 korjattiin päätehakkuissa 5 519 600 kuutiometriä puuta, 62 % hakkuusuunnitteesta (vuonna 2005 67 %). Karjalan tilastolaitoksen mukaan kaikki hakkuut tuottivat 6 029 300 kuutiometriä puuta, josta ainespuuta oli 5 669 800 kuutiometriä.

Puunkorjuussa jatkettiin siirtymistä tavaralajimenetelmään. Suurten metsäalueiden vuokraajat korjasivat tavaralajimenetelmällä viime vuonna 66,3 % kaikesta raaka-aineesta (vuonna 2005 55,2 %). Korjuuyritysten kehittämiseen investoitiin viime vuonna 296 miljoonaa ruplaa. Vuonna 2006 aloitettiin puutavaran kuljetusten valvonta ja tänä vuonna sitä jatketaan. Kontrollissa on raaka-aineen toimittaminen leimikoilta puuta jalostavien yritysten varastoille maa- ja rautateitse.

Raakapuun vienti supistui 128 000 kuutiometriä edellisvuoteen verrattuna (3,3 %), johtuen mm. havutukkien vientitullitariffin korotuksesta ja raakapuun kysynnän kasvusta alueen omilla sahoilla. Venäläiset sahat ovat myös korottaneet sahatukkien hankintahintoja.

Karjalan tasavallan budjettiin saatiin vuonna 2006 maksuja metsien hyödyntämisestä 293,3 miljoonaa ruplaa (15 % edellisvuotta enemmän). 1.1.2007 metsänvuokramaksuja oli myös rästissä 94,1 miljoonaa ruplaa.

Tasavallan puunjalostuslaitokset myivät vuonna 2006 tuotteitaan yhteensä 4 231,1 miljoonan ruplan arvosta (13,4 % edellisvuotta enemmän). Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 5,3 %. Sahatavaraa tuotettiin 792 200 kuutiometriä (-1 % verrattuna 2005) ja lastulevyä 13 400 kuutiometriä (+6,1 %). Sahatavaran tuotannon lasku johtui raaka-aineen saantivaikeuksista sääolojen vuoksi sekä sahalaitteiden uusimisesta aiheutuneista tuotantokatkoksista.

Sellun, puumassan, paperin, kartongin ja paperi- sekä kartonkivalmisteiden tuotanto kasvoi 4,6 %. Sellu- ja paperiteollisuuden tuotannon arvo oli 15,9 miljardia ruplaa (+11,9 % vuoteen 2005 verrattuna). Paperia tuotettiin 960 600 tonnia (+2,6 %), kartonkia 84 300 tonnia (+18,8 %), sellua 90 500 tonnia (+7,5 %) ja paperisäkkejä 345 miljoonaa kappaletta (+10,7 %). Yritysten voitto oli 2,5 miljardia ruplaa eli 2,7-kertainen edellisvuoteen verrattuna.

Lähde: Karjalan tasavallan talouskehitys vuonna 2006 (suomenkielinen raportti)