Karjalan ympäristöasioita käsittelevä syyttäjänvirasto on tekemässään tarkastuksessa selvittänyt, ovatko Karjalan tasavallan luonnonkäytön ja ympäristöasiain ministeriö ja sen alaiset laitokset noudattaneet metsälain asettamia metsänkäytön vaatimuksia käyttäessään metsävarojen inventointiin, suojeluun ja uudistamiseen liittyviä viranomaisvaltuuksia.

Ympäristösyyttäjän tekemässä valvontatarkastuksessa kävi ilmi, että Karjalan tasavallan alueella on vuosina 2009–2010 laiminlyöty metsälaissa säädettyä metsänuudistamisvelvoitetta ja rikkomukset ovat olleet mittavia. Metsäalojen vuokraajat hoitivat vuonna 2009 ainoastaan 88 % metsänkäyttösopimuksien edellyttämistä vuotuisista metsänuudistamistöistä, joskin vuonna 2010 yllettiin kuitenkin 93 prosenttiin. Ministeriö ei ole ryhtynyt tarvittaviin pakkotoimiin sopimusvelvoitteensa laiminlyöneiden metsänkäyttäjien suhteen, ja lisäksi ministeriön toimet ovat olleet pahasti myöhässä. Ministeriön ja sen alaisten metsänhoitoviranomaisten toimia havaituissa lainrikkomustapauksissa ei voida pitää riittävinä.

Myös metsänkäyttömaksujen (metsävuokran) perimiskäytäntö on epätyydyttävästi järjestetty. Vuoden 2011 alussa metsäalojen vuokraajat olivat julkisen vallan eri tahoille velkaa yhteensä 400 milj. ruplaa, josta tasavallan saatavia oli 155 milj. ruplaa. Metsätoimialueet (tsentralnoe lesnichestvo), joille on delegoitu perimistoiminta, pitkittävät usein perusteettomasti maksumuistutusten lähettämistä ja haastehakemusten jättämistä tuomioistuimille, mikä taas vuorostaan pidentää velkojen perimisaikoja ja hidastaa varojen tilittämistä valtiolle. Ministeriö ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin tällaisen käytännön kitkemiseksi virkakoneistosta.

Metsänhoitoviranomaiset syyllistyvät vastaavanlaisiin laiminlyönteihin myös periessään korvauksia laittomista hakkuista ja muista metsälain rikkomusten seurauksena metsille aiheutuneista vahingoista.

Ympäristösyyttäjän tekemän valvontatarkastuksen aikana kävi ilmi myös tapauksia, joissa yksityishenkilöille oli myönnetty leimikoita kotitarvekäyttöön rikkoen lain säätämää menettelyä.

Raportoidut tapaukset osoittavat, että ministeriön harjoittama alaistensa laitosten valvonta on ollut puutteellista. Karjalan ympäristösyyttäjä on tekemänsä valvontatarkastuksen tuloksien pohjalta antanut ohjeet oikeasta menettelystä lainrikkomusten poistamiseksi ja rikkomukseen syyllistyneiden vastuuhenkilöiden saattamiseksi kurinpidolliseen vastuuseen. Ympäristösyyttäjänvirasto on lisäksi antanut 11 huomautusta metsätoimialueiden päälliköille metsävahinkojen korvausten ja metsänkäyttömaksun (vuokran) perimistoiminnan puutteista.

Lähde: Karjalan syyttäjänvirasto