Luonnonvaraministeriön metsälehden Rossiiskaja Lesnaja Gazetan artikkelissa käsitellään hyväksyntäprosessissa olevia hakkuusääntöjä. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava:

Venäjän metsätalousviraston metsäneuvosto on käsitellyt kokouksessaan luonnonvaraministeriön laatimia uuden metsälain mukaisia hakkuusääntöjä. Nämä metsäalan tärkeimpiin kuuluvat säännöt ovat olleet metsäviraston asiantuntijoiden tarkasteltavana jo useita kertoja ja joka kerta metsävirasto on tehnyt korjausehdotuksia, jotta säännöillä pystyttäisiin parantamaan metsävarannon käyttöönottoa ja ne olisivat mahdollisimman selkeät ja yksiselitteiset. Tällä kertaa tilaisuuteen osallistui myös luonnonsuojelujärjestöjen ja metsäteollisuuden edustajia sekä hakkuumenetelmiin paneutuneita tutkijoita.

Vakavin keskustelu käytiin suojelumetsiin ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvistä määräyksistä. Sääntöluonnos mahdollistaa avohakkuut suojelumetsissä. Venäjän Greenpeacen metsävastaava Aleksei Jaroshenko pelkää, että tämä provosoi uusia laittomia hakkuita, kun luonnoksen kuvaamien tehokkaiden poimintahakkuiden varjolla tehdään avohakkuita arvokkaissa metsissä. Tämä puolestaan johtaa ympäristön tilan huononemiseen monilla Venäjän alueilla.

Metsätalousviraston varajohtaja Mihail Girjaev totesi, että hakkuusääntöjen laatijat ovat pyrkineet kehittämään uuden metsälainsäädännön tärkeimpiä määräyksiä. Metsälain § 17 mukaan avohakkuut suojelumetsissä ovat välttämättömiä, jos poimintahakkuut eivät turvaa maisemointi-, vesiensuojelu-, hygienia-, virkistys- ja muut funktiot menettäneiden metsiköiden uusiutuvuutta. Suojelumetsiä hakataan poikkeustapauksissa, jotta samalle paikalle saadaan suojelumetsän tavoitteen mukaista metsää.

Biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä luonnonsuojelujärjestöjen edustajat totesivat, että alueviranomaisten kanssa käytävä sovittelumenettely tulisi poistaa ja jättää biologisesti monimuotoiset metsät koskemattomiksi. Girjaev painotti, että asia on alueviranomaisten päätettävissä. Nyt subjekteihin luodaan uuden metsälain nojalla vahvaa vertikaalista metsähallintokoneistoa, jotta metsäsuhteita pystyttäisiin ohjaamaan asianmukaisella tavalla valtion taholta.

Metsätalousvirasto yhtyy luonnonsuojelujärjestöjen kantaan luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien roolista ekosysteemin luonnollisen monimuotoisuuden elementtinä. Tuollaiset metsät ovat erittäin merkittäviä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja ekologisen tasapainon tukemisen kannalta. Niiden varausta metsävarannosta tullaan käsittelemään metsätalousvirastossa, kun laaditaan luettelo erityissuojelluista metsäpalstoista. Luettelossa määritellään kriteerit ao. metsäpalstojen varaamisesta sekä niiden määrä- ja laatukriteerit. Piakkoin perustettavaan työryhmään otetaan mukaan myös luonnonsuojelujärjestöjen edustajia.

Metsäyritysten edustajat puolestaan ehdottivat luopumaan puiden arvioinnista yli 10 hehtaarin leimikon varauksen yhteydessä ja toimimaan vain metsäsuunnitelman mukaan. Ehdotus ei saanut kannatusta Girjaevilta, joka kertoi hakkuusäännöissä määritellyn tavan antavan mahdollisuuden saada selville tarkka kaadettavissa oleva määrä, koska laskenta suoritetaan paikan päällä metsässä yhdessä puunkorjaajan kanssa.

Lisäksi metsänkäyttäjät ehdottivat poistamaan hakkuusäännöistä hakkuukarttoja koskevan kohdan. Tätäkään ei kannatettu, koska hakkuukartoista on viranomaisille hyötyä metsien käyttöönottosuunnitelmien ja metsänkäyttöilmoituksen ohella heidän valvoessaan metsänkäyttäjien toimintaa. Karttojen puuttuminen voisi heikentää valvontaa huomattavasti.

Lähde: Lesnaja gazeta № 31-32, 31.07.2007

Aikaisempi uutinen aiheesta: 07.09.2007, WWF: Venäjän hakkuusäännöt eivät läpäisseet rekisteröintimenettelyä