EU:n puutavara-asetus kieltää maaliskuusta lähtien laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattamisen EU:n markkinoille.

Puutavara-asetusta sovelletaan 3. maaliskuuta 2013 alkaen sekä EU:n alueella korjattuun että EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin. Asetus koskee puutavaran ja puutuotteiden maahantuojia ja metsänomistajia eli toimijoita. Heidän on puun laillisuuden osoittamiseksi käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (due diligence system).

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän avulla toimijan on minimoitava riski, että laittomasti korjattua puutavaraa tai laittomasti korjatusta puutavarasta valmistettuja tuotteita asetetaan EU:n markkinoille. Toimijan on kerättävä tietoa tuotteesta, sen lähteistä ja laillisuudesta. Tietojen perusteella toimijan on tehtävä riskinarviointi ja tarvittaessa riittävät toimenpiteet riskin vähentämiseksi.

Toimija voi käyttää omaa järjestelmäänsä tai Euroopan komission hyväksymien valvontaorganisaatioiden tarjoamia järjestelmiä.

Varmistaakseen alkuperän jäljittämisen puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyvien on pidettävä kirjaa toimittajistaan ja asiakkaistaan. Tiedot toimittajista ja asiakkaista on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan. Tietojenkeruuvelvoite ei koske tuotteiden myyntiä yksityisille kuluttajille.

Maaseutuvirasto on toimivaltainen viranomainen puutavara-asetuksen toimeenpanossa Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan kansallista lainsäädäntöä, jolla säädetään muun muassa viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta sekä lainrikkomisen seuraamuksista. Puutavara-asetuksen mukaan mahdollisia seuraamuksia ovat esimerkiksi sakot, puun ja puutavaran takavarikointi ja markkinointikielto.

Lue koko tiedote: Maaseutuvirasto