Venäjän WWF, Levada-keskus ja NEPCon toteuttivat vuoden 2014 loppupuolella kyselytutkimuksen venäläisille metsäalan yrityksille niiden valmiuksista toimia EU:n puutavara-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Kyselyyn vastasi 100 yritystä, jotka vievät puuta tai puutuotteita suoraan tai välittäjien kautta EU:n alueelle.

Suurin osa (94 %) yrityksistä oli tietoisia puutavara-asetuksen vaatimuksista, mutta alle puolet (47 %) tiesi vaatimusten yksityiskohtia. Raakapuuta EU:hun vievistä yrityksistä 45 % oli sitä mieltä, että Euroopan lainsäädäntö vaikuttaa niiden toimintaan. Toisin sanoen, lähes puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei suunnittele tällä hetkellä tiukentavansa puun alkuperän seurantaa.

Puutavara-asetukseen liittyvien vaatimusten ja FSC-sertifikaatin välillä havaittiin vahva yhteys. Kolmannes sertifioiduista yrityksistä on havainnut, että eurooppalaisten asiakkaiden vaatimukset ovat lisääntyneet. Sertifioimattomista yrityksistä vastaavaa on havainnut vain 5 %. Sertifioiduilta yrityksiltä vaaditaan myös enemmän puuntoimittajien tarkastuksia maastossa.

Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa, että puolitoista vuotta sitten voimaan astuneen puutavara-asetuksen vaikutus puun laillisuuden seurantaan on käytännössä pieni Venäjällä. Vain kolmannes venäläisistä vientiyrityksistä on saanut eurooppalaisilta partnereiltaan lisäpyyntöjä puun laillisuuden varmistamisesta ja 40 % yrityksistä on toteuttanut toimenpiteitä alkuperän seurantaa varten.

Lähes puolet (48 %) vastaajista oli sitä mieltä, että puutavara-asetus aiheutti työtä vain paperilla. 42 % viejistä ei usko uuden lainsäädännön vaikuttavan puutavaran laillisuuteen. Vähiten tietoa oli Kaukoidän yrityksillä, jotka toimittavat puutuotteita Eurooppaan aasialaisten välittäjien kautta. WWF:n mielestä on toivoa tilanteen paranemisesta, sillä neljännes vastaajista oli vailla lisätietoa eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja valmis tutustumaan kirjallisuuteen sekä osallistumaan koulutukseen.

Lähde: Venäjän WWF