Viime viikolla Pietarissa pidetyn, ENA FLEG –prosessiin kuuluvan, Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden välisen ministerikonferenssin tuloksena allekirjoitettiin laittoman puukaupan vastainen ENA FLEG –prosessin toimenpidejulistus ja toimintasuunnitelma. Julistuksen allekirjoitti kaikkiaan 43 eurooppalaista ja Pohjois-Aasian valtiota.

Toimenpidejulistuksen pääkohtia ovat:

  • Mailla on suvereeni oikeus hoitaa ja käyttää metsävarojaan
  • FLEG:illä (forest law enforcement and governance) on paikallisia, kansallisia, rajat ylittäviä, alueellisia ja globaaleja vaikutuksia
  • Allekirjoittaneilla mailla on yhteinen vastuu metsien laittomien hakkuiden ja puukaupan poistamisessa
  • ENA FLEG –prosessin piirissä olevat metsät kattavat kolmanneksen maapallon metsistä, joten asia on globaalisti merkittävä
  • Allekirjoittaneet maat ovat tietoisia siitä, että ENA-FLEG-alueen metsät ovat tulonlähde sadoille miljoonille ihmisille ja tarjoavat taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurillisia ja ympäristöhyötyjä sekä energian lähteen paikallisille ihmisille
  • Maat painottavat hallitusten merkittävää roolia tehokkaan hallinnon järjestämisessä – mukaanlukien lait ja mahdollisuudet niiden valvontaan – laittomien hakkuiden ja puukaupan sekä korruption poistamiseksi metsäsektorilta
  • Allekirjoittaneet maat ovat huolestuneita siitä, että metsiin liittyvä rikollisuus on huomattava ongelma useissa maissa ja että rikoksilla on huomattavia negatiivisia vaikutuksia metsäsektoriin. Rikollisuus heikentää lakien noudattamista, alentaa tuloja, heikentää metsäekosysteemejä ja vaikuttaa kansainvälisesti sovittujen kehittämistavoitteiden saavuttamiseen negatiivisesti.

Julistus ja siihen liityvä toimenpidesuunnitelma ovat luettavissa kokonaisuudessaan Maailmanpankin kotisivuilla.

Luonnonvaraministeriön tiedotteen mukaan varaministeri Valentina Stepankova ilmoitti, että Ministerikonferenssin päätöksiä käytetään pohjana valmisteltaessa metsäsektorin kehittämisohjelmaa ja metsäteollisuutta ohjaavaa normistoa.

Metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin painotti tiedotteessa, että Venäjällä on jo olemassa eri hallinnonalojen välinen suunnitelma laittomien hakkuiden torjumiseksi. Roschupkinin mukaan eri hallinnonalojen yhteistyön avulla rikkomuksista tullaan tekemään loppu koko tuotantoketjussa: hakkuissa, kuljetuksessa, myynnissä, viennissä ja ensiasteen jalostuksessa. Metsänkäyttörikkomusten valvontaa on myös tehostettu ottamalla käyttöön metsien satelliittivalvonta. Vuonna 2006 satelliittivalvonta tulee kattamaan koko intensiivisessä käytössä olevan metsäpinta-alan (yli 100 milj. ha).

Lähteet: Maailmanpankki ja Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu