Maailman luonnonsäätiön Venäjän edustusto kehittää aktiivisesti intensiivisen metsätalouden käsitteen jalkauttamista Venäjän metsätalouteen ja puunkorjuuseen. ”Boreal Forest Platform” nimisen keskustelufoorumin käynnisti Venäjän metsätalousviraston 29.5.2015 hyväksymä intensiivisen metsätalouden konsepti, jonka asiantuntijatyöstä vastasi Pietarin metsäntutkimuslaitos.

Keskustelufoorumissa ovat mukana suurimmat Venäjällä toimivat metsäyhtiöt. WWF:n Suomen ja Ruotsin edustustot ovat esittäneet varaukselliset kantansa intensiivisen pohjoismaisen metsätalousmenetelmän käyttöönottamiseksi Venäjällä. Venäjän WWF:n asiantuntijat näkevät asian kuitenkin mahdollisuutena suojella laajimpina yhtenäisiä koskemattomia yli 50 000 hehtaarin metsäalueita Arkangelissa ja Komissa. Nykyinen venäläinen ekstensiivinen (voimaperäinen) metsätalous on johtanut siihen, että kaukaisimmat puutoimitukset Arkangelin metsäteollisuuslaitoksille toimitetaan 600 km:n säteeltä.

Arkangelissa pidetyssä keskustelufoorumin kolmannessa istunnossa pääteemana oli FSC-sertifiointikriteerien päivittäminen koskien erityisesti laajoja hakkaamattomia luonnonmetsiä ja niiden mahdollista hyödyntämistä tulevaisuudessa. Seminaarin maastokohteiksi oli valittu 1970-1980-luvuilla istutettuja kuusikoita ja männiköitä, joissa istutusten jälkeiset hoitotyöt olivat jätetty tekemättä hoitokustannusten ja metsälainsäädännön asettamien ehtojen vuoksi.

Uuden metsäkonseptin laadinnan yhteydessä on määritelty viisi eri maantieteellistä metsävyöhykettä, joissa uusien menetelmien pilotointi on mahdollista. Pilottihankkeelle on annettu toteutusaikaa 2015-2017, jonka jälkeen uusien metsäkäsittelymenetelmien käyttöönotto on mahdollista vuokra-alueilla. Pilottialueet on valittu paikallisten metsänvuokraajien ja metsäviranomaisten vapaaehtoisen halukkuuden perusteella.

Havumetsävyöhykkeen intensiivistä metsätaloutta käsittelevä seuraava keskustelufoorumi on suunniteltu pidettäväksi touko-kesäkuussa 2017 Suomen ja Venäjän rajanläheisissä metsissä. Luonnonvarakeskus selvittää kyselytutkimuksella pilottialueilla toimivien metsäyhtiöiden näkemyksiä intensiivisen metsätalouden menetelmien haasteista ja mahdollisista esteistä. Tulokset julkaistaan vuoden 2017 aikana.

Lähde: Boreal Forest Platform