Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa Biokarelia-projektissa kehitetään työkaluja, jotka edistävät monimuotoisuuden suojelua Suomen ja Venäjän raja-alueella. Suunnitteilla on muun muassa avoimeen dataan perustuva karttapalvelu metsäpalojen ja hakkuiden havainnointia varten.

Luonnon biodiversiteettikeskittymät (”biodiversity hotspots”) Suomen ja Venäjän rajalla vaarantuvat hakkuiden, metsäpalojen sekä vanhojen metsien välisten yhdyskäytävien häviämisen seurauksena.

– Metsäpalojen riski levitä rajan yli kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen myötä, ja niiden sammutus raja-alueella on hankalaa, toteaa projektin vetäjä, erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta.

Suomen ja Venäjän erilaiset metsäpaloriskin luokitusjärjestelmät eivät mahdollista tiedonvaihtoa rajan yli, eikä uusien menetelmien tuomia mahdollisuuksia hyödynnetä täysimääräisesti. Korkean paloriskin alueiden määrittämisellä voidaan kohdentaa metsäpalojen torjuntaa ja vähentää kustannuksia.

Korkean metsäpaloriskin alueet kartalle

Kolmivuotisessa Biokarelia-projektissa määritellään tärkeimpiä biodiversiteettikeskittymiä sekä niiden välisiä yhteyksiä Karelia CBC-ohjelman toiminta-alueella. Metsäpalojen ja hakkuiden havainnointiin kehitetään karttapalvelu, joka tulee sisältämään myös työkalun metsäpalojen ennakointiin. Tätä varten mallinnetaan metsäpaloriskiä säädatan, kaukokartoitustietojen ja Luken kehittämien puun kuivumismallien perusteella.

– Tieto monimuotoisuudelle tärkeistä alueista ja yhdyskäytävistä edesauttaa niiden suojelua. Projektissa kehitettävien työkalujen avulla tärkeimmät alueet on mahdollista havaita ja huomioida muun muassa hakkuiden suunnittelussa ja metsäpalojen torjunnassa, Lopatin kertoo.

Työkalut perustuvat avoimen satelliittidatan tulkintaan, mutta projektissa testataan myös droonien käyttömahdollisuuksia metsäpalojen valvonnassa.

Projektin aikana luodaan metsänkäyttöön, luonnonsuojeluun ja metsäpalojen torjuntaan osallistuvien suomalaisten ja venäläisten toimijoiden verkosto, joka hyödyntää projektin tuloksia jatkossa.

Projekti toteutetaan yhdessä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Arbonaut Oy Ltd:n kanssa. Venäjältä yhteistyökumppaneina ovat Karjalan tiedekeskuksen metsäinstituutti, Kostamuksen luonnonpuisto ja Kalevalan kansallispuisto, Buro Partner Ltd. ja Karjalan alueellisten suojelualueiden direktoraatti. Projekti saa rahoitusta Karelia CBC -raja-alueohjelmasta.

Lähde: Luke