Venäjän laittomien hakkuiden laajuutta ei todellisuudessa tiedetä, mikä vaikeuttaa niiden vastaisia toimenpiteitä. ENPI FLEG II -ohjelman puitteissa on perustettu asiantuntijaryhmä, joka kehittää menetelmää laittomien hakkuiden määrien arvioimiseen.

Laittomien hakkuiden määrän luotettava arviointi on vaikeaa, koska laittomuuksia ei aina edes pystytä tuomaan ilmi. Satelliittikuvista voidaan havaita vain avohakkuut, kun laittomien hakkuiden kohteina ovat usein yksittäiset jalopuut erityisesti Venäjän Kaukoidässä. Lisäksi eräillä alueilla näennäisesti lain mukaan toimivat yritykset tekevät laittomia hakkuita harvennusten yhteydessä hakkaamalla vain parhaat puut (WWF raportti: Illegal logging in the Russian Far East: global demand and taiga destruction).

Lisäksi laittomien hakkuiden laajuuden määrittämistä vaikeuttavat yksiselitteisen määritelmän puute Venäjän lainsäädännössä, vaihtelevat puutavaran mittausmenetelmät, valtiollisen puukaupan seurantajärjestelmän puuttuminen, metsänkäyttöä koskevan tiedon vaikea saatavuus ja valvonnan yhteydessä esiintyvä korruptio.

WWF esitti laittomien hakkuiden laskentaan jo vuonna 2006 menetelmää, joka perustuu sallittujen hakkuumäärien, toteutuneiden hakkuiden ja puusta valmistettujen tuotteiden tuotantomäärien vertailuun. Menetelmä kuitenkin edellyttäisi luotettavan tilastotiedon saatavuutta. Työryhmän kokouksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota laittomia hakkuita koskevien tietojen suureen vaihteluun ja ongelmiin tilastotiedon saatavuudessa sekä laadussa. Menetelmän työstäminen jatkuu.

Lähteet: WWF Venäjä, ENPI FLEG II