Alla on käännös viime viikolla vahvistetusta Venäjän federaation hallituksen asetuksesta vientitullien muutoksista raakapuulle:

24.3.2006 annettu ASETUS nro 158 muutosten tekemisestä 30.11.2001 annettuun Venäjän federaation hallituksen asetukseen nro 830 ja 9.12.1999 annettuun Venäjän federaation hallituksen asetukseen nro 1364 eräitä jalostamattoman puutavaralajeja koskien

Venäjän federaation hallitus säätää:

1. Tehdään 30.11.2001 annetulla Venäjän federaation hallituksen asetuksella nro 830 (”Venäjän federaation tullitariffista ja ulkomaankaupan tavaranimikkeistöstä”) (Venäjän federaation lainsäädäntökokoelma, 2001, nro 50, § 4735) vahvistettuun Venäjän federaation tullitariffiin seuraavat muutokset:

a) poistetaan Venäjän federaation ulkomaankaupan tavaranimikkeistöstä liitteen nro 1 mukaiset alanimikkeet;

b) lisätään Venäjän federaation ulkomaankaupan tavaranimikkeistöön:
– liitteen nro 2 mukaiset alanimikkeet;
– ryhmää 44 koskevat Venäjän federaation lisähuomautukset 1 ja 2 (ryhmää 44 koskevien lisähuomautusten jälkeen) seuraavassa sanamuodossa:
”Venäjän federaation lisähuomautukset:
1. Alanimikkeisiin 4403 20 110 1, 4403 20 110 2, 4403 20 310 1, 4403 20 310 2, 4403 20 910 1, 4403 20 910 2, 4403 20 910 3, 4403 20 910 4, 4403 99 510 1 ja 4403 99 510 2 sisällytetään raakapuu, jonka halkaisija tukin yläpäässä (tukin pienin halkaisija) vastaa alanimikkeen tekstissä osoitettuja arvoja. Tämän alanimikkeen mukainen puutavara on tarkoitettu käytettäväksi joko pyöreänä tai pituussuunnassa sahattuna (tai halkaistuna) sahatavaran tai rata- tai raitiotiepölkkyjen valmistamiseen tai sorvatun tai veitsileikatun viilun valmistamiseen.
2. Alanimikkeisiin 4403 20 190 1, 4403 20 390 1, 4403 20 990 1 ja 4403 99 590 1 sisällytetään raakapuu, jonka halkaisija tukin yläpäässä (tukin pienin halkaisija) vastaa alanimikkeen tekstissä osoitettuja arvoja.”

c) vahvistetaan liitteenä olevat tuontitullit.

2. Tehdään seuraavat muutokset 9.12.1999 annetulla Venäjän federaation hallituksen asetuksella nro 1364 (Venäjän federaation lainsäädäntökokoelma, 1999, nro 51, § 6340; 2000, nro 13, § 1379; 2001, nro 50, § 4735; 2002, nro 3, § 225) vahvistettuihin vientitulleihin, joita sovelletaan Venäjän federaation alueelta Tulliliitosta tehtyihin sopimuksiin kuuluvien valtioiden ulkopuolelle vietäviin tavaroihin:

a) poistetaan nimike:
”4403 20 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori, myös karkeasti syrjätty, havupuuta, muut6,5, kuitenkin vähintään
2,5 euroa/m3″

b) vahvistetaan liitteenä olevat vientitullit.

3. Tämä asetus astuu voimaan kahden kuukauden kuluttua sen virallisesta julkaisupäivästä.

Venäjän federaation hallituksen
puheenjohtaja M. Fradkov

Moskovassa 28. maaliskuuta 2006
Nro 0551

Liitteet

Lähde: Federaation hallituksen kotisivut