Viime aikoina Venäjän metsäväkeä ovat puhuttaneet Arkangelin alueen laajat metsäkuolemat. Viimeisen kolmen vuoden aikana alueella on kuollut laajoja alueita kuusimetsää: vahingoittuneen puuston määräksi arvioidaan lähes 100 milj. kuutiota. Metsätalousviraston alaisen Venäjän metsänsuojelukeskuksen havaintojen mukaan Severnaja Dvina ja Pinega jokien välisellä alueella kuusikoista yli 2,5 milj. hehtaaria on epätyydyttävässä kunnossa ja näistä 1,8 milj. hehtaaria on kuivunutta ja kuollutta metsää.

Syinä alueen laajoihin metsäkuolemiin pidetään viimeisten kymmenen vuoden aikaisia kuivia kesiä, puiden ikääntymistä, myrskytuulia sekä etenkin kirjanpainajan ja sarvijäärien aiheuttamia hyönteistuhoja.

Arkangelin metsäkuolemien seurausten poistamiseksi Venäjän metsätalousvirasto on nyt alkanut laatia tavoiteohjelmaa ”Venäjän federaation Euroopan puoleisen osan metsien kunnostaminen”.

Metsätalousviraston asiantuntijat ovat laatineet alueelle uudet väliaikaiset hakkuuohjeet, joissa leimikoiden entiset hakkuidenväliset odotusajat on poistettu. Havaintojen mukaan kuolemista kärsivät eniten avohakkuualueiden reunamille jäävät metsät, jotka on jätetty koskemattomiksi odottamaan seuraavaa hakkuuta. Voimassaolevien päätehakkuuohjeiden mukaan avohakkuualaan rajoittuva leimikko voidaan hakata aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisestä hakkuusta. Terveissä metsissä näin pyritään parantamaan metsänuudistumista ja taimikon kasvua, mutta sairaassa puustossa tämän seurauksena tilanne vain pahenee ja sinne ilmaantuu tuhohyönteisiä.

Arkangelin alueen metsien metsäpatologisen tilan parantamiseksi on laadittu suositukset. Niissä suositellaan etenkin hygieniahakkuiden tekemistä 90 000 hehtaarin metsäalueella.

Metsäpalon leviämisriskin pienentämiseksi suunnitellaan vahingoittuneiden metsien erottamista pinnastaan rikotuilla maakaistaleilla.

Taloudellisten tappioiden vähentämiseksi metsätalousviraston tavoiteohjelma edellyttää metsänkäyttäjien aktiivista osallistumista metsien hyödyntämiseen. Noin 80 % kuivuneista metsistä sijaitsee suurten metsäyritysten vuokramailla. Metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin totesikin Arkangelin alueen kuvernööri Nikolai Kiseleviä tavatessaan, että nykyisessä tilanteessa olisi järkevää vapauttaa korjuuyritykset kantohintamaksuista ja antaa niille lupa tehdä hygienia-avohakkuita.

Arkangelin alueen metsätalousviraston johtajan mukaan alueelle tullaan perustamaan alkuvuodesta 2006 Venäjän metsänsuojelukeskuksen alueosasto, joka tulee keskittymään metsäkuolemien torjumiseen.

Lähteet: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu ja IA Regnum