Matkalla Venäjän Karjalassa – metsästä liiketoimintaa

Luken tutkijan Pasi Poikosen blogiartikkeli Hanketoiminta on kuin liiketoimintaa, jossa pitää aktiivisesti olla läsnä siellä, missä tapahtuu. Lähdin Venäjän Karjalaan venäläisen bioenergiaryhmän mukaan tutustumaan alueen metsäteollisuuden nykytilaan. Matkan aikana tein venäläiselle metsäteollisuudelle tutuksi ajankohtaista Luonnonvarakeskuksen (Luke) hanketoimintaa metsäsektorilla. Päätavoite oli löytää puunhankintayrityksistä kontakteja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Metsäbioenergia lämmön lähteenä Suomessa pyritään yhdistämään hyvä nuoren metsän hoito rankapuun käyttöön energiantuotannossa. Venäjän Karjalassakin paikalliset lämpölaitokset ovat siirtyneet käyttämään metsähakkeen ja turpeen …

Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategia 2030 hyväksytty

Venäjän metsäsektorin kehittämisstrategia vuoteen 2030 (Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года) on hyväksytty hallituksen päätöksellä. Strategian yleisiä tavoitteita ovat metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä, metsäsektorin merkityksen nostaminen maan sosio-ekonomisessa kehityksessä sekä tehokas metsien käyttö, suojelu ja uudistaminen. Keskeisinä strategian linjauksina ovat selluntuotannon kehittäminen vientimarkkinoille pakkauskartongin ja hygieniatuotteiden tuotannon kasvattaminen kotimarkkinoille sahatavaran, puulevyjen, huonekalujen ja puutalojen tuotannon lisääminen sekä koti- että vientimarkkinoille. Strategian toteutuksen seurauksena metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta …

Ukraina siirtyy biopolttoaineisiin lämmityksessä

Vuonna 2050 Ukrainan arvioidaan tuottavan lämpöenergiastaan 57 % hyödyntämällä erilaisia biomassapohjaisia aineksia ja orgaanista jätettä. Ukrainan bioenergiayhdistyksen ennusteiden mukaan 30 vuoden kuluttua biopolttoaineet ovat perinteisiä energialähteitä ja niistä tulee johtava lämpöenergian tuotantotapa Ukrainan energiamarkkinoilla. Vuonna 2015 biopolttoaineilla tuotettiin 9 % Ukrainan lämpöenergiasta eli 2,1 miljoonaa öljytonnia vastaava määrä. Vuonna 2050 ennusteena oleva 57 % osuus lämpöenergian tuotannosta vastaa 13,8 miljoonaa öljytonnia vastaavaa määrää. Biomassapohjaisten energiatuotantoratkaisujen käyttö on aktiivisinta yksityisellä sektorilla, …

Bioenergian tukemiseksi esitetään alennettuja rautatietariffeja puupelleteille

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö ehdottaa puupellettien ja -brikettien rautatietariffien laskemista. Ministeri Donskoi on lähestynyt liikenneministeriötä pyynnöllä lisätä tariffiluetteloon puujätteestä valmistetut pelletit ja briketit ja määritellä niille alennettu kuljetusmaksu. Tarkoituksena on kannustaa puunkorjuuyrityksiä ja sahoja hyödyntämään puujätettä tuotannossa nykyistä enemmän. Näin voidaan ratkaista puujätteen käyttöön liittyvät ongelmat, mutta myös hyödyntää bioenergian kasvava kysyntä sekä kotimaassa että ulkomaan markkinoilla. Puunkorjuussa puujätettä arvioidaan muodostuvan noin 32 miljoonaa kuutiometriä vuodessa nykyisellä hakkuutasolla (214 milj. …

Tuontipuun käyttö energiantuotannossa on vähentynyt

Ulkomailta tuodun hakkeen osuus metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäytöstä on pudonnut neljäsosaan vuodesta 2008. Tuontipuun osuus energiantuotannossa käytettävistä puupolttoaineista on 14 prosenttia, mustalipeän osuus tästä on kaksi kolmasosaa. Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt tuontipuun osuutta energiantuotannossa vuosien 2011–2015 aikana. Puupolttoaineet kattavat sekä suoran tuonnin (mm. hake, polttopuu) että Suomessa metsäteollisuuden käyttämästä tuontipuusta syntyneet sivu- ja jätetuotteet (mm. mustalipeä, puru, kuoret). Tuontihakkeen määrä laskussa Selvityksen mukaan Suomeen tuotu hake käytettiin metsäteollisuudessa kokonaan vuosien …

Karjalassa hyväksytty Russki Lesnoi Aljans -yrityksen metsäalan prioriteetti-investointihanke

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on hyväksynyt OOO Ruski Lesnoi Aljans -yrityksen kehittämishankkeen metsäalan prioriteetti-investoinniksi. Hankkeessa kehitetään puunkorjuuta vuokrametsissä ja puun jatkojalostusta petroskoilaisella teollisuusalueella. Projektin kustannusarvio on 562 miljoonaa ruplaa (9 milj.€, 1 €=60 RUB). Ruski Lesnoi Aljans aloitti toimintansa vuonna 2004. Puuta yritys korjaa Prääsän ja Kontupohjan piireissä, ja sen vuotuinen puunkäyttö on 150 000 kuutiometriä. Yhtiö aloitti vuonna 2008 pellettituotannon ja on tällä hetkellä Karjalan suurimpia pelletintuottajia. Vuonna 2012 …

Miksi Venäjän biopolttoainemarkkinat eivät ole kilpailukykyiset?

Venäläinen Lesnaja Industrija -lehti (suom. Metsäteollisuus) arvioi syyskuun artikkelissaan maan kehittymätöntä bioenergiasektorin tilaa. Nykytilanteessa lähes kaikki maassa tuotetut pelletit menevät vientiin ulkomaille. Viennin haasteena nähdään jatkossa se, miten venäläiset tuottajat pystyvät saamaan kansainvälisen sertifioinnin hyväksynnän vientituotteilleen. Tuotannon suuntautumisen vientiin katsotaan johtuvan bioenergian markkinoiden tuen puutteesta Venäjän sisällä. Tukea tulisi ohjata erityisesti biopolttoaineiden kuljetuksiin. Venäjällä pellettien käytön kausiluonteisuus rajoittaa alan investointeja. Perusedellytys olisi, että kullakin hallinnollisella alueella (federaation subjekti) olisi oma …

Komissa muutetaan 60 lämpökattilaa puupolttoaineelle

Komin tasavallassa on hyväksytty bioenergian kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä lämmöntuotannossa. Suunnitelmissa on muuttaa kunnallisia lämpökattiloita puupolttoaineelle, kohteita odotetaan olevan 60. Jatkossa bioenergian käyttöä on tarkoitus laajentaa myös oppilaitosten lämpöhuollossa. Lähde: Komin tasavallan teollisuus-, liikenne- ja energiaministeriö

Biopöhinää Moskovassa

Pasi Poikonen, Luken blogi: Bioenergia-alan edunvalvontayhdistys Rossijskaja Biotoplivnaja Assotsiatsija järjesti Moskovassa mielenkiintoisen seminaarin, johon osallistui noin 100 asiantuntijaa Venäjältä. Viidennes osallistujista tuli Venäjän ulkopuolelta. Tilaisuudessa pohdittiin sekä maatalouden että metsätalouden hyödyntämien raaka-aineiden ja sivuvirtojen energiantuotantomahdollisuuksia. Osallistujille esiteltiin saksalaisyhtiöiden toimintaa biokaasusektorilla. Saimme tutustua myös Moskovan ydinkeskustasta parinkymmentä kilometriä kaakkoon sijaitsevan Venäjän oman innovaatio- ja teknologiakeskuksen Skolkovon innovaatiotutkimuksiin uusiutuvissa energiaratkaisuissa. Uusia ratkaisuja tuetaan Venäjällä Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, kuinka uusien energiamuotojen käytön lisääntymiseen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.