Kuorma-autoilla ongelmia rajanylityksessä

Venäjän tulli on estänyt tiistaista lähtien lukuisten suomalaisten kuorma-autojen rajanylityksen. Syynä tähän on puuttuva liikennevakuutustodistus. Suomen kuorma-autoliiton mukaan Venäjän tullin toiminta on maiden välisen tieliikennesopimuksen vastainen. Useimmilla suomalaisilla rekoilla on venäläinen vapaaehtoinen liikennevakuutus, joten nyt vaadittava uusi vakuutus merkitsee kaksinkertaista, turhaa maksua. Uuden vakuutuksen puolivuotismaksu on ajoneuvoyhdistelmälle 227 euroa, minimikorvaussumma vahinkotapauksissa on 11 000 euroa. Lähde: SKAL:n www-sivut

Karjalan puujalat osoittautuivat lahoiksi

Karjalan taloudellinen tilanne on osoittautunut huonoksi ensimmäisen puolen vuoden tunnuslukujen perusteella. Gubernija-lehden artikkelin mukaan johto joutuu harkitsemaan budjetin huomattavaa karsimista. Tasavallan tärkein ala eli metsäteollisuus on pysähtynyt ja budjettiin on saatu tuloja vain 13 % kokonaismäärästä. Näin huomattava romahdus tapahtuu ensimmäistä kertaa, parhaimpina vuosina metsäteollisuus on muodostanut lähes puolet tasavallan budjetista. Suurimmat metsäteollisuusyritykset Segezhan ja Kontupohjan sellu- ja paperitehtaat ovat tehneet nollatuloksen. Metsäteollisuuden kriisin syyksi on mainittu useita: korjuu- ja …

Titan kärsii puupulasta ja kannattaa raakapuun vientitullien korotusta

Titan-yhtymän kehitysjohtaja Natalia Pinjaginan mukaan Venäjän puunjalostusyritykset kärsivät puupulasta. Korjuumäärät ovat hänen mukaansa laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kolme kertaa ja suuntaus on jatkuva. Erityisesti tukista ja havukuidusta on puutetta, koska teiden läheisyydessä sijaitsevat korkealaatuiset metsät on jo hakattu eikä uusia teitä rakenneta. Lisäksi puunkorjuun ongelmana on nykyaikaisen teknologian puute sekä alhaisen palkkatason aiheuttamat ongelmat. Tämän perusteella Pinjagina pitää Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriön suunnittelemia vientitullien korotuksia hyvin tärkeinä ja …

Metsäpolitiikkaa Literaturnaja Gazetassa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Literaturnaja Gazetassa (No 30, 23. – 29.07) julkaistiin lehden pyytämänä Lesnaja Gazetan päätoimittajan G. Nadarejšvilin kirjoittama metsäsektorin tilannetta käsittelevä artikkeli. Venäjän metsätalouden ongelmista esitetään varsin synkkä kuvaus ja niiden pääsyynä pidetään sitä, että ”venäjän metsillä ei ole isäntää”. Kirjoittaja toteaa, että pimeän tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa, koska kesäkuussa pidetyssä valtakunnanneuvoston puheenjohtajiston kokouksessa presidentti Putinin johdolla päätettiin perustaa uudelleen yhtenäinen ympäristövalvonnan organisaatio. Tämä antaa toivoa myös …

Venäjän metsälain tarkistus etenee

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Varapääministeri V. Hristenkon johdolla neuvoteltiin 02.07. metsälain tarkistamisesta ja metsämaksulakiesityksestä. Luonnonvaraministeriö sai toimeksiannon valmistella 15.07. mennessä uuden esityksen ottaen huomioon neuvottelussa annetut evästykset. Erityisesti tulee huolehtia metsämaksulain ja metsälain yhteensopivuudesta. Edelleen on tavoitteena, että nykyinen duuma voisi käsitellä metsälain tarkistuksen toimikautensa aikana ennen vuoden loppua. Eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että lain tarkistus siirtyy lähinnä yksityisen metsänomistuksen mahdollisuuden ratkaisun vaikeuden takia vaalien jälkeiseen aikaan. Metsalain tarkistus …

Hakkuualojen raivauksesta tiukka säädös Leningradin alueella

Leningradin alueella on annettu määräys hakkuualojen pakollisesta raivaamisesta 15 päivän kuluessa hakkuiden jälkeen. Puunkorjaajan on raivattava alue maapuista sekä vähäarvoisesta lehtipuusta, jotka on aikaisemmin jätetty yleensä paikoilleen. Aluehallituksen päätös valtuuttaa ekologisen tarkastusosaston tekemään säännöllisiä tarkastuksia ja rankaisemaan säädöksen rikkojia. Lähde: Leningradin alueen www-sivut

Puunkuljetusreitit pysyvät ennallaan ensi talvena

Suomen ja Venäjän liikenneviranomaiset ovat sopineet, että Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella voidaan käyttää ensi talvena puunkuljetuksessa samoja reittejä kuin viime talvenakin. Myös Leningradin alueella 55-tonniset rekat voivat ajaa aikaisempia reittejä. Lähde: Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

Leningradin alueen metsäteollisuuden bruttotulos tuplaantunut

Leningradin alueen metsäteollisuuden bruttotulos on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana alueen luonnonvarojen käytön komitean puheenjohtaja Dedovin mukaan. Vuonna 1999 bruttotulos oli 7,6 mrd ruplaa ja vuonna 2002 16,1 mrd ruplaa. Kasvu johtuu puunjalostuksen kehittymisestä. Leningradin alueesta on metsän peittämää n. 70 %, puuston kokonaistilavuus on 860 milj. m3. Hakkuusuunnite on 12,3 milj.m3, josta päätehakkuiden osuus on 9,6 milj.m3. Hakkuiden toteutuma on noin 7,5 milj.m3 vuodessa. Lähde: IA Rosbalt

Luonnonvaraministeri Artjuhovin luonnontiedon oppitunti

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Izvestijassa julkaistiin 29.07 luonnonvaraministeri V. Artjuhovin artikkeli otsikkona ”Luonnontiedon oppitunti”. Ministeri tarkastelee artikkelissaan ministeriönsä toiminnan keskeisiä kysymyksiä. Tärkeitä yleisiä ajankohtaisia kysymyksiä ovat korkoperusteiset luonnonvarojen käyttömaksut ja maksut negatiivista ympäristövaikutuksista. Öljy- ja kaasuvarojen käytön ja tutkittujen varantojen suhde kehittyy epäedulliseen suuntaan. On haastava tavoite hankkia vuoteen 2020 mennessä puolet tuotannon kasvusta uusilta alueilta. Puunkorjuuyrityksistä aiotaan tehdä pitkäaikaisten sopimusten kautta vastuullisia kestävän metsätalouden harjoittajia. Taas kerran tuodaan esille …

Alkuvuoden ulkomaiset investoinnit Venäjän metsäteollisuuteen 163 milj.$

Venäjän tilastokomitean mukaan vuoden 2003 alkupuolella tehtiin metsäteollisuuteen 163 milj. dollaria ulkomaisia investointeja. Suoria niistä oli 92 milj. $ ja muita (kansainvälisten rahoituslaitosten lainat, kauppaluotot, jne) 71 milj. $. Suomen osuus investoinneista oli 17,7 %. Samassa suuruusluokassa olivat mm. Itävalta 18,2 % ja Kypros 15,9 %. Ulkomaisten investointien suuruus koko Venäjän talouteen oli ensimmäisen puolivuoden aikana 12,7 miljardia dollaria, mikä on 1,5 kertaa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2002. Lähde: …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.