Tähän julkaisuun on koottu taustamateriaalia tautisuojausoppaan osa-alueista, joita on käsitelty yläreunan valikon otsikoiden alla.

Niemi, J.K., Wirtanen, G. & Kallioniemi, M. 2020. Eläintilan tautisuojaus ja tarttuvien eläintautien torjunta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 88/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 102 s.

Tiivistelmä:

Tarttuvien eläintautien uhkaan on suhtauduttava vakavasti, sillä taudinpurkaus heikentää eläinten terveyttä ja voi aiheuttaa huomattavia haittoja sekä taloudellisia menetyksiä niin tiloille, elintarvikeketjulle kuin yhteiskunnallekin. Hyvä tautisuojaus, hygienia ja tautien hallinta parantavat eläinten terveyttä ja vähentävät näitä haittoja. Tautisuojaus on osa hyvää tuotantotapaa, joka edistää sekä eläinten että niiden hoitajien hyvinvointia.
Tarttuvia eläintauteja voidaan torjua vähentämällä taudinaiheuttajien tilalle leviämisen sekä tilan sisällä eläinryhmästä toiseen leviämisen riskiä. Tehokkaimmin taudinaiheuttajat leviävät eritteiden ja eläinten välityksellä. Siksi on tärkeää varmistaa erityisesti tuotantoeläimiä ostettaessa ja myytäessä, ettei kuljetettavan eläimen mukana levitetä myös taudinaiheuttajia.
Taudinaiheuttajat voivat levitä myös esimerkiksi ihmisten, jyrsijöiden, luonnonvaraisten lintujen, muiden eläinten, hyönteisten tai saastuneen ravinnon välityksellä. Lisäksi taudinaiheuttajan kanssa kosketuksissa olleet suojavaatteet, työvälineet, työkoneet, ajoneuvot ja muut tarvikkeet voivat levittää taudinaiheuttajia.
Eläinten kunnosta huolehtiminen ja vastustuskyvyn ylläpitäminen ovat osa tautisuojausta. Hyvän vastustuskyvyn omaava eläin ei sairastu yhtä herkästi kuin heikossa kunnossa oleva eläin. Eläinten terveydentilasta ja vastustuskyvystä huolehtiminen torjuvat eläintauteja pitkäjänteisesti.
Tähän julkaisuun on koottu aiemmista julkaisuista, selvityksistä ja ohjeista saatavilla ollutta taustatietoa EläinBioTurva-hankkeessa käsitellyistä teemoista. Keskeisinä lähteinä ovat olleet muun muassa tiedot, joita Eläinten terveys ETT ry, Ruokavirasto ja tutkimukset ovat julkaisseet kotieläintilojen tautisuojauksesta. Julkaisussa keskitytään seitsemään asiakokonaisuuteen, jotka ovat: tautisuojaukseen vaikuttavat tekijät, eläinkauppa ja eläinten vastustuskyky, tautisulku ja suojavaatetus, eläintilan puhtaat ja likaiset kulkureitit, kuolleiden eläinten turvallinen säilytys ja hävittäminen, rehujen ja juomaveden puhtaus sekä eläintilojen puhdistus ja desinfiointi.

Avainsanat: tautisuojaus, taudinaiheuttajat, tarttuvat eläintaudit, kotieläintuotanto, tuotantotila, sika, nauta, kana, broileri

Avaa julkaisu

 

Sivu julkaistu 30.6.2020. Viimeisin päivitys 8.12.2020 (päivitetty linkki raporttisarjan julkaisuun ja tiivistelmä).