Jord- och skogsbruksministeriet finansierar utformningen och vidareutvecklingen av Biomassa-atlas fram till 2018. Det mångsidiga innehållet levereras av flera aktörer i samarbete.

Naturresursinstitutet samordnar projektet där de övriga medverkande är Tapio Ab, Finlands miljöcentral, Vasa universitet och Östra Finlands universitet.

Naturresursinstitutet är hemorganisationen för Biomassa-atlas. Det tar fram data om biomassa inom jordbruket och i skogarna, bygger upp och upprätthåller biomassadatabasen och karttjänsten samt leder projektet. Biomassadata tas fram genom institutets normala forsknings- och myndighetsarbete i form av skördestatistik, inventeringar av skogsresurserna, modellering av avverkningar samt gödselinformationssystemet Normilanta. Forskarna som jobbar med projektet sammanställer materialet och bearbetar det till enhetlig geografisk information. Naturresursinstitutet sköter kommunikationen om projektet och arbetar för implementering av karttjänsten.

Naturresursinstitutets deltagare i Biomassa-atlas är projektchef Eeva Lehtonen, specialforskarna Perttu Anttila, Kaija Hakala, Sari Luostarinen och Oiva Niemeläinen, kommunikationsexpert Merja Lindroos, expert Timo Muhonen och ett team av programutvecklare bestående av specialisterna Virpi Alhainen och Anil Maharjan samt ledande expert Harri Pitkänen.

Tapio Ab (tidigare Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio) har medverkat i Biomassa-atlas i form av idéer, definitioner, genomförande och testning samt lansering. Tapio deltar också i vidareutvecklingen av Biomassa-atlas speciellt i frågor som gäller skogen och aska.

Tapios deltagare i utvecklingen av Biomassa-atlas är skogsdataexpert Ari Kotiharju och kommunikationsexpert Essi Lahti.

Finlands miljöcentral har medverkat i förkartläggningen, utförandet och vidareutvecklingen av Biomassa-atlas. Miljöcentralen tar fram data för Biomassa-atlas om biologiskt nedbrytbart avfall och aska genom miljöskyddets informationstjänst.

Finlands miljöcentrals deltagare vid vidareutvecklingen och planeringen av Biomassa-atlas är forskare Suvi Lehtoranta och äldre expert Kirsi Merilehto, som svarar för framtagning av avfallsdata. Gruppchef Tuuli Myllymaa och specialplanerare Teija Haavisto har också deltagit i arbetet.

Projektchef Harri Lehtinen från Levón-institutet vid Vasa universitet har deltagit i den tekniska planeringen och utformningen av Biomassa-atlas i egenskap av it-expert. Han har ansvarat främst för planeringen av användargränssnittet, de preliminära drifttesterna samt gett it-konsultation. Särskilt intresserar han sig för hur de öppna standarderna i gränssnittet för Biomassa-atlas kan användas i nya tillämpningar i framtiden.

Forskningsgruppen i miljöinformatik vid Östra Finlands universitet har under ledning av professor Mikko Kolehmainen deltagit i planeringen av datamodellerna och programarkitekturen för Biomassa-atlas. Gruppen har fokuserat speciellt på att integrera olika kalkylmodeller i Biomassa-atlas samt koppla andra datasystem i den. Dessutom vill gruppen med hjälp av internationella forskningsprojekt främja användningen av Biomassa-atlas även utomlands.

Förutom Mikko Kolehmainen deltar också forskare Robert Ciszek i planeringen och genomförandet. 

Foto uppe på skärmen: Jouni Hyvärinen, Luke.