Det finns planer på att bygga ett nytt reningsverk på NTM-centralens område. NTM-centralen anser att avloppsslammet och det biologiska avfallet från området ska utnyttjas för energiproduktion och näringsämnena ska användas inom växtproduktionen. Man utreder tillgången av olika massor och om områdets mottaglighet för näringsämnen.

För utredning av behovet av näringsämnen behövs information om åkrarna och grödorna. En del av näringsämnesbehovet kan täckas med stallgödsel från området. Man tar fram information om grödor och gödselmängder i Biomassa-atlas. Uppgifterna importeras till kalkylprogrammet och kombineras med uppgifterna om näringsämneshalterna i massorna. Man beräknar behovet av tillskottsnäring på åkrarna efter att näringsämnena i stallgödseln har förbrukats. Det visar sig att slammet från avloppsreningen och hanteringen av biologiskt avfall är ett perfekt komplement till gödslingen.

Vissa ämnen i avloppsslammet kan göra att det inte kan användas på växter som är avsedda som föda. Man kontrollerar vilka åkrar som lämpar sig för gödsling med slam, genom att välja lämpliga grödor i Biomassa-atlas. Med hjälp av verktyget för områdessökning enligt mittpunkt kan man uppskatta var det finns åkrar inom lämpligt transportavstånd.

En motsvarande utredning gjordes på uppdrag av NTM-centralen i Birkaland 2016. I den utnyttjades uppgifter om användningen av åkrarna i Biomassa-atlas.