Biomassa-atlas innehåller data om potentialen för olika typer av skogsbiomassa. Potentialuppgifterna beskriver möjligheterna för anskaffning av skogsflis, det vill säga den skogsbiomassa som i regel inte duger som gagnvirke men som i enlighet med de gällande avverkningsrekommendationerna kan anskaffas för annan användning.

Var tillverkas skogsflis?

Som råvara för skogsflis används sidoflöden (spill) från avverkning av gagnvirke, som bland annat grot (grenar och toppar) och stubbar samt klenvirke som tas ut i samband med ungskogsröjning och gallring.

Avverkningsrester i form av grot, stubbar och virke som inte duger för industrin lämnas kvar på avverkningsytorna och en del av detta material tas ut som skogsbränsle. Tillgången på dessa spillfraktioner från slutavverkningar är med andra ord beroende av hur mycket skogsindustrin använder inhemskt timmer och också av hur villiga skogsägarna är att sälja energisortiment.

De träd som tas ut i samband med ungskogsröjning och förstagallring är så små och ger så liten avverkningsintäkt att klenvirket ofta säljs som energived för att förbättra lönsamheten i skogsbruket. Då är klenvirkesuttaget oberoende av skogsindustrins användning av inhemsk råvara. Klenträd skördas i form av slanor (dvs. kvistade) eller helträd (dvs. okvistade). Små mängder skogsflis erhålls också från röjning av vägrenar och tomter.

Foto: Juha Laitila, Luke.

Vanligaste användningsformer

Skogsflis används mest som bränsle för värme- och elproduktion. Kraftvärmeverk använde totalt 7,6 miljoner kubikmeter fast mått skogsflis 2020. I småhus används uppskattningsvis 0,6 miljoner kubikmeter flis per år.

Möjliga användningar

Förutom för värme- och elproduktion kan skogsflis användas för tillverkning av bland annat pellets eller flytande biobränslen. Det är också möjligt att tillverka även mer förädlade produkter av skogsflis.

Egenskaper hos skogsflis

Den bästa flisen erhålls från slanor. Helträd och barren i grot innehåller höga halter av alkalimetaller och klor som är skadliga vid förbränning. Stubbar har ofta orenheter i form av jord som fastnat i dem. Genom noggrann planering av anskaffningskedjan kan man höja kvaliteten på flis från grot, helträd och stubbar.

Mer information

Informationen om skogsflis i Biomassa-atlas bygger på Naturresursinstitutets data från riksskogstaxeringen. Beräkningen av data beskrivs i metadata för kartnivåerna.

Multikällan riksskogstaxeringen ger också information om marcktäckning och trä. Dessa dator kan visas i Paikkatietoikkuna ock laddas ner från filtjänsten.

 

Foto uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.