Ely-keskuksen alueelle suunnitellaan rakennettavaksi uusi jätevedenpuhdistamo. Ely-keskus toivoo, että puhdistamolietteet ja alueen biojätteet tulevat hyödynnetyksi energiantuotannossa ja jätteiden ravinteet kasvintuotannossa. Tarkastellaan, miten massat riittävät ja alue pystyy vastaanottamaan ravinteita.

Alueen ravinnetarpeen selvittämistä varten tarvitaan tieto pelloista ja viljelykasveista. Osa tarvittavista ravinteista saadaan alueella muodostuvasta lannasta. Tieto kasveista ja lantamääristä haetaan Biomassa-atlaksesta. Tiedot viedään taulukkolaskentaan ja yhdistetään tietoihin massojen ravinnepitoisuuksista. Lasketaan paljonko pelloilla tarvitaan lisäravinteita, kun lannan ravinteet on hyödynnetty. Havaitaan että yhdyskuntajätevesien ja biojätteen käsittelyssä syntyvä puhdistamoliete täydentäisi lannoitusta hyvin.

Puhdistamolietteen ominaisuudet saattavat rajoittaa sen levitystä joillekin ruokakasveille. Tarkastellaan, mille pelloille lietettä voi levittää valitsemalla soveltuvat kasviryhmät Biomassa-atlaksesta. Aluevalintatyökalujen keskipistehaulla arvioidaan, miltä kuljetusetäisyydeltä lietteen levitykseen sopivat pellot löytyvät.

Tämäntapainen selvitys on toteutettu Pirkanmaan Ely-keskuksen toimeksiannosta 2016. Siinä hyödynnettiin Biomassa-atlaksen pellonkäyttötietoja.